Akademik

EĞİTİM

 • Doktora 2017 – (devam ediyor) Çukurova Üniversitesi, Adana. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
 • Yüksek Lisans 2014 – 2017 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
 • Lisans 2009 – 2013 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
 • Lise 2005 – 2009 Sami Baklacı Anadolu Lisesi, Turhal, Tokat.

YAYINLAR

Tezler

 • (2017). Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerde öz-yeterlik, denetim odağı ve akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Makaleler

 • Korkmaz, O. ve Cenkseven Önder, F. (2019). The Relation Between Life Goals and Career Adapt-Abilities: An Investigation of the Mediating Role of Hope. Education and Science, 44 (200), 59-76. doi: 10.15390/EB.2019.8380 [SSCI]
 • Korkmaz, O. ve Kırdök, O. (2019). Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeğinin (KHGÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 494-510. doi: 10.30831/akukeg.443315
 • Alkal, A., Akça, M. Ş. ve Korkmaz, O. (2019). Öz bilinç psiko-eğitim programının üniversite öğrencilerinin öz bilinç düzeylerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 569-582.
 • Akça, M. Ş., Korkmaz, O. ve Alkal, A. (2018). Gelecek Vizyonları Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Korkmaz, O. (2018). Academic procrastination in secondary school students: examining the prediction of the self-efficacy and locus of control. International Journal of Social Science Research, 7(1), 19-35.
 • Alkal, A., Korkmaz, O. ve Akça, M. Ş. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öz Saygı, Öz Bilinç ve Sosyal Yetkinliğinin Psikolojik Yardım Alma Tutumu Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi. Researcher: Social Science Studies (RSSS), 6(3), 1-19. doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.671
 • Korkmaz, O., İlhan, T. ve Bardakcı, S. (2018). An investigation of self-efficacy, locus of control, and academic procrastination as predictors of academic achievement in students diagnosed as gifted and non-gifted. European Journal of Education Studies, 4(7), 173-192. doi: 10.5281/zenodo.1253354 [ERIC]
 • Kırdök, O. ve Korkmaz, O. (2018). Dimensions of personality and emotional intelligence as predictors of high school students’ career decision difficulties. Educational Research and Reviews, 13(12), 495-502. doi: 10.5897/ERR2018.3532 [ERIC]
 • Korkmaz, O. (2014). Üstün zekâlılar eğitiminde en iyi uygulamalar kanıt temelli bir kılavuz. Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(2), 94-97. doi: 10.17478/JEYSG.201429025

Kitap & Kitap Bölümleri

 • Aktu, Y. ve Korkmaz, O. (2019). Lisede kariyer danışmanlığı: Psikolojik danışmanlar ne düşünüyor? Ne yapıyor? İçinde M. B. Minaz (Ed.). Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar. Ankara: Gece Akademi.

Kongreler ve Bildiriler

 • Alkın, S., Korkmaz, O. ve Aktu, Y. (Haziran, 2019). Üniversite öğrencilerinin gelecekteki kariyerlerine ilişkin otobiyografik bakış açıları. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey (Tam Metin Bildiri) (ss 525-536).
 • Aktu, Y. ve Korkmaz, O. (Haziran, 2019). Kadın yöneticilerin “cam tavan sendromu”yla başa çıkma deneyimleri. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey (Tam Metin Bildiri) (ss 537-544).
 • Korkmaz, O. & Cenkseven Önder, F. (Ekim, 2018). Yaşam amaçları ile kariyer uyum yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Umudun aracılık rolü. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDR Kongre 2018), Samsun, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: PDR2018.000234).
 • Akça, M. Ş., Korkmaz, O. & Alkal, A. (Ekim, 2018). Gelecek Vizyonları Ölçeği’nin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDR Kongre 2018), Samsun, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: PDR2018.000364).
 • Korkmaz, O. & Çetin, İ. (Mayıs, 2018). PIC modeline uygun yapılandırılan grupla psikolojik danışma ile grup rehberliği çalışmasının meslek lisesi öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarına etkisinin incelenmesi. Vth International Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 15849).
 • Akça, M. Ş., Korkmaz, O. & Alkal, A. (Mayıs, 2018). Yükseköğrenim görmüş bireylerin aşka ilişkin tutumları ve cinsel mitlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 253).
 • Akça, M. Ş., Alkal, A. & Korkmaz, O. (Nisan, 2018). Öğretmenlerin çocuğa yönelik cinsel istismar tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. III. INES International Education and Social Science Congress, Alanya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 20181238).
 • Alkal, A., Korkmaz, O. & Akça, M. Ş. (Nisan, 2018). Lise öğrencilerinde mesleki kararsızlık: lise türüne göre karşılaştırılması ve yaşam amaçları ve pozitiflik düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi. III. INES International Education and Social Science Congress, Alanya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 20181237).
 • Korkmaz, O., Akça, M. Ş., & Alkal, A. (Nisan, 2018). Sosyal beceri eğitim programının ilkokul öğrencilerinin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. International Conference on Social Sciences-Cappadocia (ICOSS), Nevşehir, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 187).
 • Akça, M. Ş., Korkmaz, O., & Alkal, A. (Nisan, 2018). Çatışma çözme grup rehberliği programının ilkokul öğrencilerinin çatışma çözme becerilerine etkisinin incelenmesi.  International Conference on Social Sciences-Cappadocia (ICOSS), Nevşehir, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 188).
 • Akça, M. Ş., Alkal, A., & Korkmaz, O. (Aralık, 2017). Grupla psikolojik danışma beceri eğitimi programının psikolojik danışmanların psikolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi. 1st International Congress On Social Sciences-Humanities And Education (SBEBK), İstanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 176).
 • Alkal, A., Korkmaz, O., & Akça, M. Ş. (Aralık, 2017). Üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunlukları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 1st International Congress On Social Sciences-Humanities And Education (SBEBK), İstanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 158).
 • Korkmaz, O., & Kaya, F. (Haziran, 2016). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının temel psikolojik danışma becerilerine etkisi. Paper presented at the 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Muğla, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No: 7163).
 • VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi (Görevli, 2010).

Hakemlikler

 • European Journal of Educational Research [ERIC], Hakemlik Sayısı: 1 (2019)
 • International Journal of Educational Administration and Policy Studies [ERIC], Hakemlik Sayısı: 1 (2018)
 • Current Psychology [SSCI], Hakemlik Sayısı: 1 (2018)
 • International Journal of Psychology and Counselling, Hakemlik Sayısı: 2 (2018).

Çalışma Alanlarım

 • Psikolojik Danışma
 • Aile Danışmanlığı
 • Çift ve Evlilik Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Özel Yetenekli Öğrenciler